privacyverklaring (AVG)

Party-shoes hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Party-shoes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- De verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben, voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Party-shoes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Party-shoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht/bestelling;
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de opdracht/bestelling en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht/bestelling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Party-shoes naar de volgende persoonsgegevens vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Aanhef.

Persoonsgegevens worden door Party-shoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Party-shoes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het inschrijvingsformulier nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Party-shoes de volgende persoonsgegevens van je vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- E-mailadres.

De persoonsgegevens worden door Party-shoes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verwerken en versturen van een bestelling; 
(Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van onze artikelen door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Bewaartermijn
Party-shoes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Party-shoes van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan verzoeken wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg jammer. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Party-shoes
Thomas J. Witteroosstraat 18
6827 AZ  ARNHEM
E info@party-shoes.nl

KvK 74352016

© 2012 - 2022 Party-shoes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel